मतदानका क्रममा मतदान केन्द्रमा देखिएका दृश्यहरु

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा आइतबार बिहान ७ बजेदेखि देशका ३४ जिल्लामा मतदान प्रकृया सुरु भएको छ। भोट हाल्न बिहानैदेखि मतदाताहरु उत्सुकतापूर्वक लाइनमा बसेका छन्। विभिन्न मतदान केन्द्रमा देखिएका केही दृश्य हेर्नुस् फोटोमा :

o’jf g]tf M ;lxb nvg ufpF kflnsf j8f cWoIf dfcf]jfbL s]Gb|, g]kfnL sfFu|]; / gofF zlQm kf6L{ j8f cWoIf pDd]bjf/ dtbfg ub}{ . tl:a/ M k|bLk jGt÷/f;;

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार